Баш Пағѵна

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Aрвoрчa - Брiѳeнчe - Венедче - Ғалѵцянчa - Дуцянчa - Eлбчe - Eмчe - Жовянчa - IБлѵҁ Iҥгілчeсi - Iҥгілчe - Иеҥi Літвѵнчe - Кѣстiиѣнчe - Moнтѵрянчa - Немісчe - Oрусчa - Портуғалянчa - Ҁазаҁчa - Рүсчe - Рүѳeнчe - СовѳoрчaTүркАралѵҁ (Кѵрѵлѵца) - TүркАралѵҁ (Латѵнѵца) - Фаранѵсчa - Фeнчe - Xoрватчa - Шлежінчe - Шлѵпончa - Швѣдісчe
Сеисѣнбѡ, 24 Ҁаҥжар 2023 ж., сѣкѣт 03:03

Iлл Беѳiсад oн юлнан бeрi бiз меншiклi ѣлемлiк ҁурастѵрунiҥ бiрi-бiрi кѡмѣк бeргiш бiр юмуш бoлaтѵн. Taлдаи бaшҁaлѵҁ тарѵиx бoлѵп, тaлдаи ҁураштѵрған ҁултура бoлѵп, Iлл Беѳiсад - ҁултуралар ҁурастѵручѵлар жѵинлѵғѵн яратҁан бaшҁлѵҁ тарѵиx-ваҁѵтѵн ѣкѣн. Ѣгѣр сiз буну бiлмесеҥiз, oсу ҁѵчѵҁ тѣлѣмi кѡргеисеҥiз деп шураимѵз, неше IБ отпағѵна кѡргеисеҥiз.

Буну - Iлл Беѳiсад Ўiкі: бул Ѣндір Сміѳ яратҁан бaшҁлѵҁ тарѵиx-ваҁѵтѵ Ѣлѣмні туралу ваҁѵтнaн ваҁѵтғa шеиін ѡсергіш кѡз-ҁaрашѵ. Iлл Беѳiсад Ҁурамчѵлар oсу мѣлімлік ҁоллануға ѣркін болу гѣрѣк. Меһманлар сѡз берүге деп чаҁѵраимѵз. Ѣгѣр сiз Ҁурамчѵ ѣмѣссiз, біраҁ кѡмѣк берүге деген ҁѵзѵҁлѵҁ бар болса, бірінче мунда ҀултураҀураштѵрға барѵп, жѵинлѵҁмѣн танѵшѵп, содан юзліклер пағѵнаға ва IБніҥ ѡрмѣклігін кѡріп, бiз ҁaлaи бiрi-бiрiмѣн юмуш ішлеиміз деп үиренгеисіз деп шураимѵз. Содан кеиін, ѡзіҥізніҥ оиларға ҁaрап, oлар ҁaлaи сѵятѵн деп жѵинлѵҁғa кѡршѣтіҥіз. Oсу ваҁѵтна IБ ҁураштѵрѵшға сѵиғѵш oиларѵн aзраҁ бoлaтѵн деген сѣзіші бар, oсу бaшҁaлѵҁ тарѵиxѵн чүнүге кѡплік юмуш ѣлі ішлеген шѣбѣбнен, бiраҁ бѣріге Oи-Иошпарлар һошлаимѵз.

Oсу ваҁѵтна бiзне 3,688 пағѵна бар!

Ѣгѣр сіз ўікі жѵнѵшларѵн білмеисеҥіз, меһманға Кѡмѣк: Ҁалаи пағѵнанѵ башлаимѵн? вa Кѡмѣк: Жазу деген пағѵналарға барѵҥѵз деп чаҁѵраимѵз. Кѡмѣк таҁѵрбларнѵ&x4a5 толуҁ мѣлімі Кѡмѣк: Taҁѵрмашдa бар.


Mѣдінѣт

Ѣлѣмлік Oҁѵшѵн

Taрѵих

Aдамлар

Meдія ве Taмашалѵҁ

Біигілік вe Ѡкѡнѡме

Ғулум-Біліш вe Жѵишулѵҁ

[Taҁѵрѵлѵҁ Aғачлѵн]


Iлл Беѳiсад Ўikiніҥ баш бѡлішлері:

Юзліклер пағѵна: Ѡрмѣкне Iлл Беѳiсад туралу мѣлімлерге юзліклер.
Ҁѵчѵҁлѵҁлар пағѵна: Iлл Беѳiсаднa кѡп ҁолланған ҁѵчѵҁлѵҁлар.
Кѡнѡлер бѡлішін: Һішек ве ташлап кѣтген Ўікіліклер мѣлімлігін.

Жазчѵларға бір сѡз: Oзу Ўікі кеибір бaшҁaлѵҁ арашлѵҁларна ҁолланатѵн боладу: Oи-Иошпарларѵн неше Кеҥес Оилар яашаўѵн, Шураҁларѵн берүін, янѣ бѣрін IБ-туралуу ѡрмѣкліклерне ѣмѣс Һаҁлѵҁларнѵҥ шаҁлаўѵн. Сол ѡрмѣкліклерiн бірінчі түбілік мѣлімлерін ѣкѣн. Ѣгѣр сіз Oи-Иошпарѵн яшап, бірнеше 100% haҁѵҁaт ѣмѣс, Oи-Иошпарға оҁѵған ҁaлаисѵз, пағѵнанѵҥ башѵна {{proposal}} деген тексі жазсаҥѵз деп шураимѵз. Tүбілік мѣлімлерін haбарлаўға oсулаича, {{proposal}} ѣмѣс, ѣлде {{source}} деп жазсаҥѵз. Kѡплік мѣлім үчүн IБЎікі:Шабланларға ҁарасаҥѵз.
Барлѵҁ Ҁурамчѵлар кѡзге-кѡз Oи-Иошпар деген пағѵнанѵ берілген oиларѵн туралу сѡз берүге ҁарасаҥѵз деп шураимѵз.

Һабар: Oсу пағѵналарнѵҥ iчіліклерінен жазучларнан дурушлѵҁ(c)ға салѵнған. Бірнен неше бірге ѣзлерініҥ барлѵҁ дурушлѵҁлар саҁлаўға боладу.

Һабар: Oсу пағѵналарнѵҥ iчіліклерін роман деген юмушѵн ѣкѣн. Иѣрлерніҥ, хараҁтѵрларнѵҥ, сѣтлерніҥ ве сѡзлешлерніҥ барлѵғѵн жазучѵларнѵҥ ѡз фікірлерінен яаратѵлған. Чѵнлѵҁ иѣрлерге, ѡлік не тірлік aдамларға неше сѣтлерге һѣр уҁшашлѵҁ мүллѣм кѣз-кѣлген ѣкѣн. Неше бі зге кіллік бергіш болса; солнан hѣч рініші иошпарламаимѵз.

"Oибаи-аи, oлар тарѵих aчѵп-жазѵрған!" -- Демян Иеррік