Майн Пажэ

From IBWiki

Jump to: navigation, search
Arvorec - Dutch - Elbish - Emslandish - English - Finnish - Франсйэн - German - InterTurkic - Jovian - Qazaq - Montreiano - Portuguese - Rusene - Russian - Silesian - Sowthron - Суйдиш - Вэнэдик - Xliponian
Tuesday, 24 April 2018, 18:22

Парт алт-хйсторe, парт конкултурь, Илл Бэөисад йс ан алтэрнать тимьлинь криатэд бѥ а дэдйкатэд гроуп оф конкултурйстъс. Йф юи аръ унфамйлйар ўйө йт, плисъ хавъ а лѡк ат өйс шорт дэскрипсйон ор, бэттэр юэт, вйсйт ЙБъс хѡмъпажь.

Θйс йс өэ Илл Бэөисад Ўйки: Илл Бэөисад пиплъ, до ўйө йт ас йт плисъ ѥоу. Йф өа йс нот а мэмбэр, бут өа хас ан йнтэрэст йн контрйбутйнг, фйрст плисъ гѡ хиръ то өэ Конкултурь лист, йнтродусь өѥсэлф то өэ гроуп, такь а лѡк ат өэ лйнкъс пажь, ЙБъс ўэбсйть анд өэн лэарн хоў ўи ўорк ас а гроуп то си хоў ўэлл өэe фйт. Ат өйс пойнт йн тймь, өэ сорт оф идиа өат кан фйт ўйөйн өэ фрамеўорк оф ЙБ йс йнкриасйндлѥ лймйтэд дуэ то өэ грэат амоунт оф ўорк өат хас бээн донэ то ундэрстанд хоў өйс тймэлйнэ функсионес, бут аре ўэлкомэ нонэөэлэсс.

Алтэрнатйвэлѥ, өа маѥ оф коурсе болдлѥ энтэр Лла Дафэрн (Θэ Пуб) анд го өроугх өэ самэ просэдурэ.

Ас оф рйгхт ноў, ўи хавэ 3,648 артйклес!

Йф өа арэ унфамйлйар ўйө ўикиэн йн жэнэрал, сии өэ вариоус хэлп пажес.Майн Сэктионес оф өэ Йлл Бэөйсад Ўики:

Нотисэ: өэ контэнтес оф өисе пажес аре копѥрйгхт (К) бѥ өэ криаторес оф өисе пажес. Θэѥ маѥ рисэрвэ алл рйгхтес йндйвйдуаллѥ ор џоинтлѥ.

Нотисэ: өэ контэнтес оф өисе пажес аре а жорк оф фйксион. Θэ пласес, кхарактэрес, йнсйдэнтес анд дйалогуес аре продуктес оф өэ ауөорес имажйнасионес. Анѥ рисэмблансэ то актуал пласес, пэерсонес (лйвйнг ор дэад) ор ивэнтес йс энтйрэлѥ коинсидэнтал. Унлэсс йт шоулд амусэ ус то до, йн хўйч касе но йнсулт йс йнтэндэд.

"Ѡ мѥ гош, өэѥ опэн-соурсэд хйсторѥ!" -- Дамиан Юэррйк
Personal tools
discussion