Майн Пажэ

From IBWiki

Jump to: navigation, search
Arvorec - Dutch - Elbish - Emslandish - English - Finnish - Франсйэн - German - InterTurkic - Jovian - Qazaq - Montreiano - Portuguese - Rusene - Russian - Silesian - Sowthron - Суйдиш - Вэнэдик - Xliponian
Thursday, 7 July 2016, 09:44

Парт алт-хйсторй, парт конкултурэ, Йлл Бэөйсад йс ан алтэрнатэ тимэлинэ криатэд бѥ а дэдйкатэд гроуп оф конкултурйстэс. Йф юи арэ унфамйлйар ўйө йт, плиасэ хавэ а лоок ат өйс шорт дэскрипсйон ор, бэттэр юэт, вйсйт ЙБес хомепаже.

Θйс йс өэ Йлл Бэөйсад Ўики: Йлл Бэөйсад пэоплэ, до ўйө йт ас йт плиасэ ѥоу. Йф өа йс нот а мэмбэр, бут өа хас ан йнтэрэст йн контрйбутйнг, фйрст плиасе го хэрэ то өэ Конкултурэ лист, йнтродусе өѥсэлф то өэ гроуп, такэ а лоок ат өэ лйнкес пажэ, ЙБес ўэбсйтэ анд өэн лиарн хоў ўи ўорк ас а гроуп то сии хоў ўэлл өэѥ фйт. Ат өйс пойнт йн тймэ, өэ сорт оф идиа өат кан фйт ўйөйн өэ фрамеўорк оф ЙБ йс йнкриасйндлѥ лймйтэд дуэ то өэ грэат амоунт оф ўорк өат хас бээн донэ то ундэрстанд хоў өйс тймэлйнэ функсионес, бут аре ўэлкомэ нонэөэлэсс.

Алтэрнатйвэлѥ, өа маѥ оф коурсе болдлѥ энтэр Лла Дафэрн (Θэ Пуб) анд го өроугх өэ самэ просэдурэ.

Ас оф рйгхт ноў, ўи хавэ 3,596 артйклес!

Йф өа арэ унфамйлйар ўйө ўикиэн йн жэнэрал, сии өэ вариоус хэлп пажес.Майн Сэктионес оф өэ Йлл Бэөйсад Ўики:

Нотисэ: өэ контэнтес оф өисе пажес аре копѥрйгхт (К) бѥ өэ криаторес оф өисе пажес. Θэѥ маѥ рисэрвэ алл рйгхтес йндйвйдуаллѥ ор џоинтлѥ.

Нотисэ: өэ контэнтес оф өисе пажес аре а жорк оф фйксион. Θэ пласес, кхарактэрес, йнсйдэнтес анд дйалогуес аре продуктес оф өэ ауөорес имажйнасионес. Анѥ рисэмблансэ то актуал пласес, пэерсонес (лйвйнг ор дэад) ор ивэнтес йс энтйрэлѥ коинсидэнтал. Унлэсс йт шоулд амусэ ус то до, йн хўйч касе но йнсулт йс йнтэндэд.

"Ѡ мѥ гош, өэѥ опэн-соурсэд хйсторѥ!" -- Дамиан Юэррйк
Personal tools
discussion