User:Renier I

From IBWiki

Jump to: navigation, search

Ik ben Christfried Rodeyns en werd op 4 januari 1975 in Tienen, nabij Leuven, ongeveer in het centrum van België geboren. Mijn vader was een arbeider in de Renault fabrieken te Vilvoorde. Mijn moeder zorgde voor het huishouden.

Ik doorliep de middelbare school te Tienen en beëindigde deze in de richting Bijzondere Jeugdzorg in 1995. Na een jaar werkloos te zijn, begon ik mijn priesteropleiding in het St.-Janscentrum in den Bosch. Mijn priesterwijding vond op 14 juni 2003 plaats.

Het was voor mij een lange weg vol met hindernissen. Je moet wel haar op de tanden hebben om die stap te durven zetten, als zowel je medeleerlingen als je familie er op tegen waren. Een geluk dat ik nog een goede vriendschap heb, die later ook voor het religieuze leven koos, voor de nodige steun.

Maar de hindernissen zijn genomen. En ik beklaag me helemaal niet om priester te zijn. Iedere dag is het Bethlehem in mijn handen, want dan komt de Grootste Liefde weer midden onder ons in de gedaante van Brood en Wijn. Het is een moment van diepe blijdschap. De mooiste momenten als priester beleef ik nog steeds tijdens het horen van de biecht, dan pas merk je aan den lijve hoe groot de liefde van Christus werkelijk is als je in zijn naam vergeving mag schenken. En dan ontdek je ook dat je zelf Zijn vergeving nodig hebt. Voor de mannen onder ons die eraan twijfelen om priester te worden: gewoon doen! Er is geen job die zoveel afwisseling kent. Iedere dag is anders. En er is ook een hele grote vreugde in verborgen als je mensen ziet groeien in het geloof.

Reeds van in 1991 kwam ik in aanraking met jonge bewegingen in de kerk. Zo kwam ik voor het eerst contact met de spiritualiteit van Taizé en de Charismatische beweging. Na een periode waarin ik interesse had voor de cisterciënzer spiritualiteit, Moderne Devotie en de Carmelspiritualiteit, kwam ik in contact met de spiritualiteit van Charles de Foucauld en van de Arkgemeenschap (Jean Vanier en Henry Nouwen). In augustus 2004 werd ik aalmoezenier bij de beweging Geloof en Licht, een zusterbeweging van de Arkgemeenschap.


I am Christfried Rodeyns and I was born on January 4, 1975 in Tienen, near Leuven, near the center of Belgium. My father was a worker in the Renault factories in Vilvoorde. My mother took care of the house.

I went to secondary school in Tienen and finished it with a vocational qualification in "Special Youth Care" in 1995. After having been unemployed for a year, I started my training as a priest in the St. Jan's Centre in Den Bosch (NL). My ordination as a priest took place on June 14, 2003.

For me, it was a long road full of obstacles. It requires quite a bit of courage to take the step when both your fellow students and your family are against it. Luckily I still have a close friend, who also elected for a religious life, for the necessary support.

But the obstacles have been overcome. And I do not complain at all about being a priest. Every day is Bethlehem in my hands, because then the Greatest Love comes in our midst in the stature of the Bread and the Wine. It is a moment of deep joy. Still, my most beautiful moments as a priest I experience while listening to a confession, you really feel how great Christ's love really is when you are allowed to forgive in his name. And then you also discover how much you need His forgiveness yourself. To those men among us who have doubts about becoming a priest: just do it! There is no job that gives that much variation. Each day is different. And there is a great joy hidden in watching people grow in their belief.

As early as in 1991 I got in touch with the new movements in the church. That way I came first in contact with the spirituality of Taizé and the Charismatic movement. After a period, during which I was interested in Cistercian spirituality, Modern Devotion and Carmelite spirituality, I encountered the spirituality of Charles de Foucauld and the Arc Community (Jean Vanier and Henry Nouwen). In August 2004 I became a chaplain within the movement "Faith and Light", a sister movement of the Arc Community.

Personal tools
discussion