Constitution of the Kingdom of Serbia/Serbian

From IBWiki

Jump to: navigation, search


To be deleted


This article has been nominated for deletion. See the discussion page.


Constitution of the Kingdom of Serbia
Устав Краљевства Сербије

В Бијограду,
10-тога дне мјесеца шумопада
љета Господњего 7508-маго от постанка свијета


УСТАВЪ СЕРБIЕ

Члан 1.
Краљевство Сербија јест держава Серпскаго народа и свију гражданах, који в њојзи обитавајут, засновата на свободама и правима чловјека и гражданина, на владавини правах и на народској правди.

Краљевство јест Сербија са свијем неовисно и сувјерено государство, које но на сјеверу с Угарском, нарицајетсја Маџарском, граничитсја, и на востоку с Румуњскијем Савезом и с Бугарском, и на југу с Бугарском и Рашком, нарицајетсја Санџаком, и на западу с Јадријом, нарицајетсја Далмацијом, и с Хрватском граничитсја такождер.

Члан 2.
В Краљевству јест Сербији свободнијем все, што Уставом и законом нијест забрањенијем.

Члан 3.
Териториј јест Краљевства Сербије јединочествен и неотуђив.

О измјењенију граница Краљевства Сербије одлучујут граждани народскијем референдумом.

Члан 4.
У Краљевства Сербије јест герб, барјак и химн.

Герб јест Краљевства Сербије рујни шћит с бијелијем крстом по сриједи и бијелијема оцилима около њ, и с круном серпској изнад њега и с зеленијем вијенцем от ловорика около њих.

Барјак державни Сербије јест рујни барјак сразмјере 2:3 с бијелијем крстом по сриједи и бијелијема оцилима около њ.

Химн јест Краљевства Сербије пјесан Марш на Дрину, који но што јесу серпски војени појили в Первој великој војни.

Герб, барјак и химн Краљевства Сербије утверждујутсја по поступку предвиђеном дља измјењеније Устава.

Главнијем градом Краљевства Сербије јест град Бијоград на устију ријеке Саве в ријеку Дунаво.

Члан 5.
У Краљевства Сербије јест пет земљописно-повијестних области, у обликах територијалној автономије, и то јесу: Област Војводина, Област Сјеверна Босна, Област Подрињска, Област Шумадијско-Поморавска и Област Торлачка. Град јест Бијоград засебна територијална јединица, и ш њијем вароши Панчево, Земун, Обреновац и Лазаревац такождер јесу.

Члан 6.
Срез јест земљописна територијална јединица у Краљевства Сербије, в којој се остварујет мјестно самоуправљеније. В срезовима сербијанскијем јесу несколико општинах, које јесу земљописне територијалне јединице у Краљевства Сербије, в којима се остварујет мјестна самоуправа на нивоу насеља: села или вароши.

Територијална организација Краљевства Сербије уређујетсја законом.

Члан 7.
В Краљевству јест Сербији в службеној упораби сувремени серпски језик, др-ом Вуком Стевановићем, почившијем министром просвјете и језика бившего Књажевства Сербије, утвержден, и ћирилскијем писмом в књигами остварен, које јест дар Славјанима Свјатаго Ћирила Философа, по рожденију Константина, и Методија, брата му.

И да се знајет јошће и то, што јест др-ом Вуком Стевановићем било отбаченијем, што се удвојени сугласни неимајут писатисја, но вазда увијек један гдје но требујет, и што се неимају писатисја дебело и танко јер, јебо у њих нијест гласа и потребе, и што се јаћ вазда замјењује, а нигда не пишетсја, и то што сви двогласи из старој азбуке такождер испадајут и неимају писатисја, нарицајутсја велико и мало ја и от и ју и је и други вси, јербо јест тако утверждено било, и тако саде ми кажем: нијест нужно писати их, и в школама учити их; јако само в церквенијем књигама њих јошће јест.

Члан 8.
Державна јест вјера Краљевства Сербије серпска православна, која но остварујетсја Серпској православној Церквом.

Јамчитсја свобода вјероисповијести, која но обухваћајет свободу вјерованија, исповједанија вјере и вершенија вјерских обредах.

Вјерске заједнице кроме Серпској православној Церкве јесу одвојене од державе и свободне јесу ва вершенију вјерских пословах и вјерских обредах.

Вјерска заједница может оснивати вјерске школе и добротворне организације.

Держави јест можно материјално потпомагати вјерске заједнице.

Члан 9.
Школовање јест свакому доступно, под једнакијем увјетима.

Основно јест школованије обавезно и оно траје четри љетах, а начињајетсја са седмијем љетом житија.

Дља редовито школованије, које се финанцира из јавних прихода, граждани не плаћајут школарину.

Члан 10.
Уставотворна и законодавна власт припадајет Народској скупшћини серпској, која састојитсја из џџ членовах, из којих сваки представљајет свој срез и један дља град Бијоград, и само један представник дља један срез сербијански да будет.

Краљевство Сербију представљајет и њезино державно јединочество изражавајет Његово Краљевско Височанство, Краљ Сербаљах, Босне и Торлачких земаљах.

Извршна власт припадајет Серпској Краљевској Влади, коју представљајет предсједавајушћи попечитељ њезин, и која састојитсја из петнајест министарставах, из којих свако има про себе јединочествену задаћу, проз будушће и настојашће работе Краљевства Сербије, и у свакого из њих јест попечитељ један, и та попечитељства јесу:

 1. Попечитељство просвјете и језика
 2. Попечитељство вјере и историје, које но јест у свјази са Серпској православној Церквом
 3. Попечитељство финанција, које но јест у свјази с Народској банком серпској
 4. Попечитељство наука и технологије
 5. Попечитељство спорта и игара
 6. Попечитељство културе и телекомуникација
 7. Попечитељство правосудија
 8. Попечитељство војено и обрањенија, које но јест у свјази са Серпској војском и Серпскијем Краљевскијем Зракопловитељством
 9. Попечитељство иностраних дјела
 10. Попечитељство унутарњих дјела и жандармској службе
 11. Попечитељство Серпске дијаспоре
 12. Попечитељство водопривреде и дрвопривреде
 13. Попечитељство угоститељства и саобраћаја
 14. Попечитељство пољопривреде
 15. Попечитељство индустријској производње

Судска власт припадајет судовима.

Зашћита уставности, као и зашћита законитости в складу с Уставом, припадајет Уставному суду.

Члан 11.
У гражданина, који јест навершил 18 љетах житија, јест право бирати и бивати бират в Народску скупшћину и в друге органе и изборна тијела.

Избори јесу непосредни, бирачко право јест опшће и једнако, а гласаније јест тајно.

Кандидата за народскаго посланика и за друге органе и изборна тијела може предложити политичка странка, друга политичка организација или група гражданах.

Члан 12.
Гражданима јамчитсја свобода збора и другаго окупљанија и без одобренија, уз претходну пријаву надлежному органу.

Свобода збора и другаго окупљанија гражданах можетсја ограничити одлуком надлежнаго органа, ради спречаванија ометанија јавнаго саобраћаја, угрожаванија здровља, јавнаго морала или безбиједности људи и имовине.

Члан 13.
Јамчитсја свобода политичкаго, синдикалнаго и другаго организованија и дјелованија и без одобренија, уз впис в регистар код надлежнаго органа.

Забрањенијем јест дјелованије које има за циљ насилно мијењаније Уставом утвержденаго поретка, нарушаваније територијалној цјелокупности и неовисности Краљевства Сербије, кршеније Уставом зајемчених слободах и правах чловјека и гражданина, изазиваније и подстицаније националној, расној и вјерској нетрепељивости и мржње.

Члан 14.
Јамчитсја свобода савјести, мисли и јавнаго изражаванија мишљенија. Јамчитсја свобода штампе и других видовах јавнаго обавјешћаванија.

Гражданима јест право, што в средствима јавнаго обавјешћаванија могут изражавати и објављивати својих мишљенијах.

Издаваније новинах и јавно обавјешћаваније другима средствима доступно јест свијема и без одобренија, уз упис у регистар код надлежнаго органа.

Организације радија и телевизија оснивајутсја в складу са законом.

Јамчитсја право на исправку објављенаго нетачнаго обавјешћенија, којијем но се повређује нечије право или интерес, као и право на накнаду моралној и материјалној шћете, настале по овој основи.

Забрањеном јест цензура штампе и других видовах јавнаго обавјешћаванија. Ниткому нијест можно спречавати растураније штампе и ширеније других обавјештенијах, осим ако се одлуком надлежнаго суда утверди, што њима позиватсја на насилно рушеније Уставом утвержденаго уређенија, нарушаваније територијалној цјелокупности и неовисности Краљевства Сербије, кршеније зајемчених свободах и правах чловјека и гражданина, или изазиватсја и подстиче национална, расна или вјерска нетрепељивост и мржња.

Средства јавнаго обавјешћаванија, која финанцирајутсја из јавних прихода, должна јесу благовремено и непристрастно обавјешћавати јавност.

Члан 15.
У гражданина Краљевства Сербије јест поданство Краљевства Сербије.

Гражданин Краљевства Сербије не може бити лишен поданства, прогнан или екстрадиран.

Поданство стичетсја и престајет на начин утвержден законом.

Вдвојено поданство нијест могућно в Краљевству Сербији, осим за Сербе који но живут в другијема государствима, њима јест можно добити и поданство Краљевства Сербије и они такождер јесу должни исполњават обавезе прописате Уставом Краљевства Сербије.

Члан 16.
Свакому гражданину Краљевства Сербији јест должно плаћати порезах и других дажбинах утверждених законом.

Свакому гражданину Краљевства Сербији јест должно придержаватисја Устава и закона.

Члан 17.
Устав ступајет на снагу с днем проглашенија.Предсједавајушћи попечитељ Серпској краљевској владе,
Проф. Војин Пр. Коштуничић, с. р.


Његово Краљевско Височанство,
Краљ Сербаљах, Босне и Торлачких земаљах,
Александар II. Петров Карађорђевић от Сербије, с. р.


Предсједавајушћи Народској скупшћине серпској,
госп. Јаков Мат. Ненадовић, с. р.

Personal tools
discussion