Constitution of the Kingdom of Serbia/Serbian

From IBWiki
Jump to navigationJump to search


To be deleted


This article has been nominated for deletion. See the discussion page.


Constitution of the Kingdom of Serbia
Устав Краљевства Сербије

В Бијограду,
10-тога дне мјесеца шумопада
љета Господњего 7508-маго от постанка свијета


УСТАВЪ СЕРБIЕ

Члан 1.
Краљевство Сербија јест держава Серпскаго народа и свију гражданах, који в њојзи обитавајут, засновата на свободама и правима чловјека и гражданина, на владавини правах и на народској правди.

Краљевство јест Сербија са свијем неовисно и сувјерено государство, које но на сјеверу с Угарском, нарицајетсја Маџарском, граничитсја, и на востоку с Румуњскијем Савезом и с Бугарском, и на југу с Бугарском и Рашком, нарицајетсја Санџаком, и на западу с Јадријом, нарицајетсја Далмацијом, и с Хрватском граничитсја такождер.

Члан 2.
В Краљевству јест Сербији свободнијем все, што Уставом и законом нијест забрањенијем.

Члан 3.
Териториј јест Краљевства Сербије јединочествен и неотуђив.

О измјењенију граница Краљевства Сербије одлучујут граждани народскијем референдумом.

Члан 4.
У Краљевства Сербије јест герб, барјак и химн.

Герб јест Краљевства Сербије рујни шћит с бијелијем крстом по сриједи и бијелијема оцилима около њ, и с круном серпској изнад њега и с зеленијем вијенцем от ловорика около њих.

Барјак державни Сербије јест рујни барјак сразмјере 2:3 с бијелијем крстом по сриједи и бијелијема оцилима около њ.

Химн јест Краљевства Сербије пјесан Марш на Дрину, који но што јесу серпски војени појили в Первој великој војни.

Герб, барјак и химн Краљевства Сербије утверждујутсја по поступку предвиђеном дља измјењеније Устава.

Главнијем градом Краљевства Сербије јест град Бијоград на устију ријеке Саве в ријеку Дунаво.

Члан 5.
У Краљевства Сербије јест пет земљописно-повијестних области, у обликах територијалној автономије, и то јесу: Област Војводина, Област Сјеверна Босна, Област Подрињска, Област Шумадијско-Поморавска и Област Торлачка. Град јест Бијоград засебна територијална јединица, и ш њијем вароши Панчево, Земун, Обреновац и Лазаревац такождер јесу.

Члан 6.
Срез јест земљописна територијална јединица у Краљевства Сербије, в којој се остварујет мјестно самоуправљеније. В срезовима сербијанскијем јесу несколико општинах, које јесу земљописне територијалне јединице у Краљевства Сербије, в којима се остварујет мјестна самоуправа на нивоу насеља: села или вароши.

Територијална организација Краљевства Сербије уређујетсја законом.

Члан 7.
В Краљевству јест Сербији в службеној упораби сувремени серпски језик, др-ом Вуком Стевановићем, почившијем министром просвјете и језика бившего Књажевства Сербије, утвержден, и ћирилскијем писмом в књигами остварен, које јест дар Славјанима Свјатаго Ћирила Философа, по рожденију Константина, и Методија, брата му.

И да се знајет јошће и то, што јест др-ом Вуком Стевановићем било отбаченијем, што се удвојени сугласни неимајут писатисја, но вазда увијек један гдје но требујет, и што се неимају писатисја дебело и танко јер, јебо у њих нијест гласа и потребе, и што се јаћ вазда замјењује, а нигда не пишетсја, и то што сви двогласи из старој азбуке такождер испадајут и неимају писатисја, нарицајутсја велико и мало ја и от и ју и је и други вси, јербо јест тако утверждено било, и тако саде ми кажем: нијест нужно писати их, и в школама учити их; јако само в церквенијем књигама њих јошће јест.

Члан 8.
Державна јест вјера Краљевства Сербије серпска православна, која но остварујетсја Серпској православној Церквом.

Јамчитсја свобода вјероисповијести, која но обухваћајет свободу вјерованија, исповједанија вјере и вершенија вјерских обредах.

Вјерске заједнице кроме Серпској православној Церкве јесу одвојене од державе и свободне јесу ва вершенију вјерских пословах и вјерских обредах.

Вјерска заједница может оснивати вјерске школе и добротворне организације.

Держави јест можно материјално потпомагати вјерске заједнице.

Члан 9.
Школовање јест свакому доступно, под једнакијем увјетима.

Основно јест школованије обавезно и оно траје четри љетах, а начињајетсја са седмијем љетом житија.

Дља редовито школованије, које се финанцира из јавних прихода, граждани не плаћајут школарину.

Члан 10.
Уставотворна и законодавна власт припадајет Народској скупшћини серпској, која састојитсја из џџ членовах, из којих сваки представљајет свој срез и један дља град Бијоград, и само један представник дља један срез сербијански да будет.

Краљевство Сербију представљајет и њезино державно јединочество изражавајет Његово Краљевско Височанство, Краљ Сербаљах, Босне и Торлачких земаљах.

Извршна власт припадајет Серпској Краљевској Влади, коју представљајет предсједавајушћи попечитељ њезин, и која састојитсја из петнајест министарставах, из којих свако има про себе јединочествену задаћу, проз будушће и настојашће работе Краљевства Сербије, и у свакого из њих јест попечитељ један, и та попечитељства јесу:

 1. Попечитељство просвјете и језика
 2. Попечитељство вјере и историје, које но јест у свјази са Серпској православној Церквом
 3. Попечитељство финанција, које но јест у свјази с Народској банком серпској
 4. Попечитељство наука и технологије
 5. Попечитељство спорта и игара
 6. Попечитељство културе и телекомуникација
 7. Попечитељство правосудија
 8. Попечитељство војено и обрањенија, које но јест у свјази са Серпској војском и Серпскијем Краљевскијем Зракопловитељством
 9. Попечитељство иностраних дјела
 10. Попечитељство унутарњих дјела и жандармској службе
 11. Попечитељство Серпске дијаспоре
 12. Попечитељство водопривреде и дрвопривреде
 13. Попечитељство угоститељства и саобраћаја
 14. Попечитељство пољопривреде
 15. Попечитељство индустријској производње

Судска власт припадајет судовима.

Зашћита уставности, као и зашћита законитости в складу с Уставом, припадајет Уставному суду.

Члан 11.
У гражданина, који јест навершил 18 љетах житија, јест право бирати и бивати бират в Народску скупшћину и в друге органе и изборна тијела.

Избори јесу непосредни, бирачко право јест опшће и једнако, а гласаније јест тајно.

Кандидата за народскаго посланика и за друге органе и изборна тијела може предложити политичка странка, друга политичка организација или група гражданах.

Члан 12.
Гражданима јамчитсја свобода збора и другаго окупљанија и без одобренија, уз претходну пријаву надлежному органу.

Свобода збора и другаго окупљанија гражданах можетсја ограничити одлуком надлежнаго органа, ради спречаванија ометанија јавнаго саобраћаја, угрожаванија здровља, јавнаго морала или безбиједности људи и имовине.

Члан 13.
Јамчитсја свобода политичкаго, синдикалнаго и другаго организованија и дјелованија и без одобренија, уз впис в регистар код надлежнаго органа.

Забрањенијем јест дјелованије које има за циљ насилно мијењаније Уставом утвержденаго поретка, нарушаваније територијалној цјелокупности и неовисности Краљевства Сербије, кршеније Уставом зајемчених слободах и правах чловјека и гражданина, изазиваније и подстицаније националној, расној и вјерској нетрепељивости и мржње.

Члан 14.
Јамчитсја свобода савјести, мисли и јавнаго изражаванија мишљенија. Јамчитсја свобода штампе и других видовах јавнаго обавјешћаванија.

Гражданима јест право, што в средствима јавнаго обавјешћаванија могут изражавати и објављивати својих мишљенијах.

Издаваније новинах и јавно обавјешћаваније другима средствима доступно јест свијема и без одобренија, уз упис у регистар код надлежнаго органа.

Организације радија и телевизија оснивајутсја в складу са законом.

Јамчитсја право на исправку објављенаго нетачнаго обавјешћенија, којијем но се повређује нечије право или интерес, као и право на накнаду моралној и материјалној шћете, настале по овој основи.

Забрањеном јест цензура штампе и других видовах јавнаго обавјешћаванија. Ниткому нијест можно спречавати растураније штампе и ширеније других обавјештенијах, осим ако се одлуком надлежнаго суда утверди, што њима позиватсја на насилно рушеније Уставом утвержденаго уређенија, нарушаваније територијалној цјелокупности и неовисности Краљевства Сербије, кршеније зајемчених свободах и правах чловјека и гражданина, или изазиватсја и подстиче национална, расна или вјерска нетрепељивост и мржња.

Средства јавнаго обавјешћаванија, која финанцирајутсја из јавних прихода, должна јесу благовремено и непристрастно обавјешћавати јавност.

Члан 15.
У гражданина Краљевства Сербије јест поданство Краљевства Сербије.

Гражданин Краљевства Сербије не може бити лишен поданства, прогнан или екстрадиран.

Поданство стичетсја и престајет на начин утвержден законом.

Вдвојено поданство нијест могућно в Краљевству Сербији, осим за Сербе који но живут в другијема государствима, њима јест можно добити и поданство Краљевства Сербије и они такождер јесу должни исполњават обавезе прописате Уставом Краљевства Сербије.

Члан 16.
Свакому гражданину Краљевства Сербији јест должно плаћати порезах и других дажбинах утверждених законом.

Свакому гражданину Краљевства Сербији јест должно придержаватисја Устава и закона.

Члан 17.
Устав ступајет на снагу с днем проглашенија.Предсједавајушћи попечитељ Серпској краљевској владе,
Проф. Војин Пр. Коштуничић, с. р.


Његово Краљевско Височанство,
Краљ Сербаљах, Босне и Торлачких земаљах,
Александар II. Петров Карађорђевић от Сербије, с. р.


Предсједавајушћи Народској скупшћине серпској,
госп. Јаков Мат. Ненадовић, с. р.